Quyết định thành lập Ban biên tập Cổng TTĐT huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN THẠCH HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  7600/QĐ-UBND

             Thạch Hà, ngày  18  tháng  12  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 7210/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND- UBND, Trưởng các phòng:  Nội vụ, Văn hóa - Thông tin và Trưởng Đài TT-TH huyện,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà gồm các ông có tên sau:

    1. Ông Nguyễn Quốc Hương, Phó chủ tịch UBND huyện       - Trưởng ban;

    2. Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Trưởng phòng VHTT            - Phó ban trực;

    3. Ông Đoàn Tiến Đạt, CVP HĐND-UBND huyện       - Phó ban;

    4. Ông Lê Hữu Đồng, Trưởng Đài TT - TH                - Phó ban trực;

    5. Ông Phan Hữu Tuất, Trưởng phòng Nội vụ           - Thành viên;

    6. Ông Trần Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Tư pháp       - Thành viên;

    7. Ông Đồng Xuân Vân, Trưởng phòng TC-KH          - Thành viên;

    8. Ông Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện     - Thành viên;

    9. Ông Phạm Kim Trung, PGĐ Trung tâm HCC          - Thành viên;

    10. Ông Hoàng Anh Tuấn, Viên chức Đài TTTH          - Thành viên;

    11. Ông Đào Tuấn Vũ - Chuyên viên phòng VHTT      - Thư ký.

    Kính mời các ông, bà  sau đây tham gia vào Ban Biên tập:

    1. Bà Bùi Thị Hoàng Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo              - Phó ban;

    2. Ông Dương Thế Bảo, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy      - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà:

- Trực tiếp quản trị mạng, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Cổng thông tin điện tử; Phối hợp, yêu cầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, các phòng ban, cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu cần thiết để đưa lên Cổng thông tin điện tử.

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện được mở tài khoản và con dấu của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để giao dịch.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND huyện.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Thông tin & Truyền thông;

- Hội Nhà báo Hà Tĩnh.

- Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh;

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, VH, ĐTTTH.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Trần Việt Hà

BBT

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 649.286
Online: 45